Diploma Theses Topics (in greek)

Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014


1. «Σχεδιασμός και προσομοίωση βιολογικά εμπνευσμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη χρήση κυκλωματικών στοιχείων με μνήμη (memristors, memcapacitors, meminductors)

Υπάρχουν ορισμένες μοναδικές ιδιότητες των βιολογικών συστημάτων, όπως η δυνατότητα προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον, ή η ικανότητα των ζώων να αναγνωρίζουν πρότυπα όταν λαμβάνουν ανάλογη εκπαίδευση, που αποτελούν χαρακτηριστικά που αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα όταν εξομοιώνονται από ηλεκτρονικά συστήματα, με εφαρμογές που εκτείνονται από τη ρομποτική μέχρι και την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων βελτιστοποίησης κ.α. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας θα μελετηθούν διάφορα παραδείγματα βιολογικά εμπνευσμένων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τη χρήση κυκλωματικών στοιχείων με μνήμη, δηλαδή ηλεκτρονικών στοιχείων των οποίων η αντίσταση (resistance), η χωρητικότητα (capacitance) και η επαγωγή (inductance) εξαρτώνται από τις παρελθοντικές τους καταστάσεις. Η συνεισφορά των προτεινόμενων κυκλωμάτων θα αποδειχθεί μέσα από την εφαρμογή τους σε κυκλώματα εκμάθησης (learning circuits), προσαρμοστικά φίλτρα (adaptive filters), καθώς και σε αναλογικές αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογισμών. (Σημειώνεται ότι για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την προσομοίωση των κυκλωμάτων προτείνεται η χρήση του προγράμματος Matlab ή/και ο προγραμματισμός σε γλώσσα Java μέσω του περιβάλλοντος EJS-Easy Java Simulations).


2. «Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων που ενσωματώνουν κυκλωματικά ηλεκτρονικά στοιχεία με μνήμη (memristors) για τη μοντελοποίηση πολύπλοκων διεργασιών και συστημάτων

Έπειτα από την πρώτη πρακτική υλοποίηση του memristor που πραγματοποιήθηκε από τα εργαστήρια της Hewlett Packard (HP) το 2008, έχει υπάρξει αμείωτο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα για πιθανές εφαρμογές των memristor στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι, οι καταστάσεις αυτών των στοιχείων προσαρμόζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε σήματα εισόδου και παρέχουν αναλογικές ιδιότητες και δυνατότητες που δεν αναπαράγονται από τα καθιερωμένα παθητικά κυκλωματικά στοιχεία, έχοντας σαν αποτέλεσμα προσαρμοστικά κυκλώματα και δυνατότητες παράλληλων αναλογικών υπολογισμών. Η συλλογική υπολογιστική δυνατότητα των memristors όταν αυτά οργανώνονται σε αναλογικές ηλεκτρονικές διατάσεις που διευθετούνται σε δισδιάστατα πλέγματα παραμένει έως τώρα ανεξερεύνητη. Ως ένα ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής, αναφέρονται οι σεισμοί όπου η σεισμική διαδικασία αποτελεί ένα εγγενώς μη γραμμικό σύστημα και πρόσφατα οι επιστήμονες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εύρεση πιθανών ανάλογων της δυναμικής των σεισμών. Στοχεύοντας στη μοντελοποίηση της σεισμικής δραστηριότητας, στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μια πρώιμη προσπάθεια ώστε η ηλεκτρική συμπεριφορά των memristor να αντικαταστήσει το ηλεκτρικό ισοδύναμο πηνίου-πυκνωτή (L-C), που επιτυχώς είχε χρησιμοποιηθεί ως αντίστοιχο του καθιερωμένου μηχανικού ισοδύναμου ελατηρίου-μάζας. Θα μελετηθεί ποικιλία κυκλωματικών διασυνδέσεων μεταξύ των κόμβων του δισδιάστατου πλέγματος που προσομοιώνουν την τοπική αλληλεπίδραση του υπολογιστικού εργαλείου των Κυψελιδωτών Αυτομάτων (Cellular Automata). (Σημειώνεται ότι για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την προσομοίωση των κυκλωμάτων θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα προσομοίωσης SPICE και ο προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab).


3. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων με τη χρήση Κβαντικών Κυψελιδωτών Αυτομάτων.»

Τα Κβαντικά Κυψελιδωτά Αυτόματα (Κ.Κ.Α., Quantum Cellular Automata, QCA), που χρησιμοποιούν διατάξεις από συνδεδεμένες κβαντικές στιγμές (quantum dots) για να υλοποιήσουν συναρτήσεις της άλγεβρας Boole, θεωρούνται ως η πιθανότερη εναλλακτική λύση για τη μελλοντική αντικατάσταση της τεχνολογίας CMOS και για την ανάπτυξη υπολογιστικών διατάξεων με τη χρήση κυψελίδων μοριακού μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα τα Κ.Κ.Α. είναι ένα υπολογιστικό υπόδειγμα τρανζίστορ που διευθετεί τα θέματα της πυκνότητας διατάξεων και διασυνδέσεων. Τα πλεονεκτήματα των Κ.Κ.Α. εντοπίζονται στις εξαιρετικά υψηλές πυκνότητες διατάξεων (packing densities), που επιτυγχάνονται λόγω του μικρού μεγέθους των κβαντικών στιγμών, στις απλοποιημένες διασυνδέσεις, καθώς και στο εξαιρετικά χαμηλό γινόμενο καθυστέρησης-ισχύος (power-delay product). Ένα σύγχρονο υπολογιστικό εργαλείο αποτελούν τα Κυψελιδωτά Αυτόματα (Κ.Α.) με εφαρμογές σε φυσικά συστήματα και διεργασίες. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη κυκλωμάτων με τη χρήση Κ.Κ.Α. για την απεικόνιση και υλοποίηση μοντέλων Κ.Α. με δομημένη και άρτια μεθοδολογία. (Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό των προτεινόμενων κυκλωμάτων Κ.Κ.Α. θα χρησιμοποιηθεί το σχεδιαστικό εργαλείο QCA Designer).


4. «Μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής σε λαβύρινθο με ένα πέρασμα και τη χρήση μεθόδων εμπνευσμένων από τη φύση

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αλγορίθμου Kυψελιδωτών Aυτομάτων (Κ.Α.) που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά ενός έμβιου οργανισμού και θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός λαβυρίνθου με ένα πέρασμα από την επιφάνειά του. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ερευνητές ενδιαφέρονται για έμβιους οργανισμούς, οι οποίοι είναι αρκετά αποτελεσματικοί στην επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων, τα οποία απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Για παράδειγμα οι ιδιότητες του κυτοπλάσματος ενός μύκητα (Physarum polycephalum) έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιλυθούν προβλήματα χάραξης πορείας, επίλυσης γράφων και να βελτιστοποιήσουν συνδυαστικά προβλήματα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί, θα αναπτυχθεί και τελικά θα σχεδιαστεί σε υλικό ένα υπολογιστικό μοντέλο με βάση τα Κ.Α., που θα μιμείται την υπολογιστική συμπεριφορά του κυτοπλάσματος ενός μύκητα, σχηματίζοντας μια αρτηρία που θα ενώνει τα δύο σημεία ενδιαφέροντος του λαβυρίνθου. Οι δυνατότητες αυτού του αλγορίθμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προβλήματα “place and route” (στο κομμάτι του route), που αντιμετωπίζουν εργαλεία σχεδιασμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων . (Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό του προτεινόμενου μοντέλου σε πίνακα πυλών προγραμματιζομένου με πεδίο (Field-Programmable Gate Array) FPGA θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα Matlab και Quartus/Altera, αντίστοιχα).


5. «Μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος για τον υπολογισμό εναλλακτικής διαδρομής μετά από καταστροφική αποσύνδεση του δικτύου με τη χρήση μεθόδων εμπνευσμένων από τη φύση

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αλγορίθμου Kυψελιδωτών Aυτομάτων (Κ.Α.) που θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός προβλήματος χάραξης πορείας μετά από την καταστροφική αποσύνδεση μιας ακμής (ή περισσοτέρων) του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ερευνητές ενδιαφέρονται για έμβιους οργανισμούς, οι οποίοι είναι αρκετά αποτελεσματικοί στην επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων, τα οποία απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Για παράδειγμα οι ιδιότητες του κυτοπλάσματος ενός μύκητα (Physarum polycephalum) έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιλυθούν προβλήματα χάραξης πορείας, επίλυσης γράφων και να βελτιστοποιήσουν συνδυαστικά προβλήματα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί, θα αναπτυχθεί και τελικά θα σχεδιαστεί σε υλικό ένα υπολογιστικό μοντέλο με βάση τα Κ.Α., που θα μιμείται την υπολογιστική συμπεριφορά του κυτοπλάσματος ενός μύκητα, σχηματίζοντας εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση καταστροφικής αποσύνδεσης. Οι εναλλακτικές διαδρομές θα αξιολογηθούν και μπορούν να συγκριθούν με ανάλογες καταστάσεις σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. [Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό του προτεινόμενου μοντέλου σε πίνακα πυλών προγραμματιζομένου με πεδίο (Field-Programmable Gate Array) FPGA θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα Matlab και Quartus/Altera, αντίστοιχα).


6. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τη μοντελοποίηση προβλημάτων συγχρονισμού με τη χρήση βιοεμπνευσμένων υπολογιστικών μοντέλων

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αλγορίθμου κυψελιδωτών αυτομάτων (Κ.Α.) που θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων συγχρονισμού (firing squad problem). Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν αλγόριθμοι Κ.Α. μίας και δύο διαστάσεων, αντίστοιχα, και θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες σχεδιασμού που θα επιτρέπουν, ανάλογα με τους υπό συνθήκη περιορισμούς, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας του συγχρονισμού. Θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν οι προτεινόμενες λύσεις τόσο σε επίπεδο υλοποίησης, υπολογιστικών πόρων όσο και σε επίπεδο υπολογιστικής πολυπλοκότητας και χρόνου εκτέλεσης. Επίσης, θα διερευνηθεί η εφαρμογή των εν λόγω αλγορίθμων σε βιολογικά συστήματα και δίκτυα. Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί και η δυνατότητα υλοποίησης σε υλικό της προτεινόμενης μεθοδολογίας με τη χρήση γλώσσας VHDL. Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι θα εκτελούνται ταχύτατα σε υλικό με τη βοήθεια πίνακα πυλών προγραμματιζομένου με πεδίο (Field-Programmable Gate Array) FPGA και εφαρμόζοντας τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού θα μπορεί, κατά συνέπεια, να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη παραμετροποιημένων εξειδικευμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για την επίλυση προβλημάτων συγχρονισμού. [Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό του προτεινόμενου μοντέλου σε πίνακα πυλών προγραμματιζομένου με πεδίο (Field-Programmable Gate Array) FPGA θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα Matlab και Quartus/Altera, αντίστοιχα).


7. «Υποβοήθηση ηλικιωμένων ατόμων σε περιπτώσεις κινδύνου με τη χρήση ευφυών βιο-εμπνευσμένων τεχνικών

Τα τελευταία χρόνια έχει τεκμηριωθεί η συγκριτική αύξηση των ατόμων μεγάλης ηλικίας στους πληθυσμούς των πλέον ανεπτυγμένων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, στη λεκάνη της μεσογείου, και στις χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, αντίστοιχα, η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, κατατάσσοντας, επί παραδείγματι την Ιταλία στη δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων άνω των 80 χρονών στο συνολικό της πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών που θα επιτρέπουν την από απόσταση υποβοήθηση των ηλικιωμένων ατόμων σε περιπτώσεις κινδύνου, όπως π.χ. στην περίπτωση που κάποιο ηλικιωμένο άτομο πέσει ή για λόγους υγείας δε μπορεί να μετακινηθεί. Οι εφαρμογές αυτές με τη χρήση ευφυών τεχνικών θα προσανατολίζονται στην υλοποίησή τους σε πλατφόρμες smart phones και συναφών έξυπνων συσκευών. (Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό του προτεινόμενου αλγορίθμου θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Matlab καθώς και πλατφόρμα ανοικτού κώδικα).


8. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μοντέλου για την προσομοίωση απαγωγής θερμότητας από ηλεκτρονικό σύστημα με τη χρήση κυψελιδωτών αυτομάτων τριών διαστάσεων

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου Kυψελιδωτών Aυτομάτων (Κ.Α.) σε τρεις διαστάσεις που θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της απαγωγής θερμότητας από την επιφάνεια ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Η βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών αγγίζοντας τα όρια του νόμου του Moore, κινείται προς την κατασκευή κυκλωμάτων σε τρεις διαστάσεις (3-D). Όμως ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό ενός 3-D κυκλώματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί και θα αναπτυχθεί ένα υπολογιστικό μοντέλο με βάση τα 3-D Κ.Α., που θα μιμείται τη διάχυση της θερμότητας στο χώρο και την απαγωγή της με διάφορους τρόπους. Τα αποτελέσματα του μοντέλου θα αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατασκευής 3-D ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών.


9. «Ηλεκτρονικά αναλογικά κυκλώματα για τη μοντελοποίηση συνθετικών γενετικών δικτύων»

Σε ένα γενικό βιοχημικό δίκτυο, τα γονίδια δεν αλληλεπιδρούν άμεσα με άλλα γονίδια (ούτε και τα αντίστοιχα mRNA). Αντιθέτως, η προώθηση ή η καταστολή των γονιδίων πραγματοποιείται μέσα από δράση ειδικών πρωτεϊνών, οι οποίες διαδοχικά παράγουν κάποια γονίδια. Η έκφραση των γονιδίων μπορεί, επίσης, να επηρεάζεται άμεσα από τα προϊόντα του μεταβολισμού ή και από συνδυασμούς πρωτεϊνών και προϊόντων μεταβολισμού. Εντούτοις, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συνοψίζονται οι δράσεις των πρωτεϊνών και των προϊόντων του μεταβολισμού και να παριστάνονται οι αλληλεπιδράσεις των γονιδίων με ένα γενετικό δίκτυο. Τα γενετικά δίκτυα μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα από πειραματικά δεδομένα και η μοντελοποίησή τους μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση των κυτταρικών λειτουργιών, αφού μπορούν να δώσουν πληροφορίες και νέες ιδέες για την θεραπεία διάφορων ασθενειών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών αναλογικών κυκλωμάτων τα οποία θα είναι σε θέση να μοντελοποιήσουν συνθετικά γενετικά δίκτυα. Τα παραγόμενα ηλεκτρονικά κυκλώματα θα μπορούν να ρυθμίσουν αναλογικά τις παραμέτρους των υπό εξέταση γενετικών δικτύων και να υλοποιήσουν συγκριμένες ομάδες κινητικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τις αντίστοιχες περιγραφές των δικτύων αυτών μέσω μαθηματικών μοντέλων. (Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό των προτεινόμενων αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα Matlab και Spice, αντίστοιχα).


10. «Μελέτη και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος για την ανάλυση της κίνησης πλήθους ατόμων

Η ανίχνευση της κίνησης και κατεύθυνσης πλήθους ατόμων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση video είναι μία εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για την ασφάλεια των ανθρώπων και έχει μεγάλο πλήθος εφαρμογών. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί και θα αναπτυχθεί η μοντελοποίηση της ανίχνευσης της κίνησης και κατεύθυνσης των ατόμων που συσσωρεύονται σε εισόδους και εξόδους κτιρίων με τη βοήθεια κατάλληλου υπολογιστικού μοντέλου. Στη συνέχεια θα σχεδιαστεί σε υλικό το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κύκλωμα με τη βοήθεια πίνακα πυλών προγραμματιζομένου με πεδίο (Field-Programmable Gate Array) FPGA το οποίο θα είναι σε θέση να προσλαμβάνει εικόνες και να παράγει τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου ηλεκτρονικού κυκλώματος μπορεί να έχει πολλαπλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στο σχεδιασμό στρατηγικών εκκένωσης χώρων συγκέντρωσης ατόμων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, στη διερεύνηση προτιμώμενων κατευθύνσεων κατά την ασφαλή είσοδο ανθρώπων σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα κ.ο.κ. (Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό του προτεινόμενου μοντέλου σε FPGA θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα Matlab και Quartus της Altera, αντίστοιχα).


11. «Μελέτη των επιπτώσεων των εμποδίων ευρισκόμενων κοντά στις εξόδους για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας εκκένωσης χώρων από ανθρώπους

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διαρκώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα για την προσομοίωση της κίνησης ανθρώπων σε κλειστούς χώρους. Πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν την επιτυχή χρησιμοποίηση κατάλληλα τοποθετημένων εμποδίων κοντά στις εξόδους που μπορεί, υπό συνθήκες, να επιταχύνουν την εκκένωση των υπό μελέτη χώρων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκκένωσης χώρων από ανθρώπους που θα προτείνει την κατάλληλη τοποθέτηση εμποδίων με απώτερο στόχο την υποβοήθηση των ειδικών για την όσο δυνατόν γρηγορότερη και ασφαλέστερη εκκένωση χώρων. Παράλληλα θα διερευνηθούν οι περιπτώσεις όπου τα εμπόδια λειτουργούν αποτρεπτικά για την έξοδο των ατόμων από το χώρο, όπως π.χ. στις προβληματικές περιπτώσεις εκκένωσης γηπέδων, αεροσκαφών κ.ο.κ. Απώτερος στόχος είναι η δοκιμή της τελικής εφαρμογής με πραγματικά δεδομένα προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η προσαρμοστικότητα του υπό ανάπτυξη μοντέλου. (Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό του προτεινόμενου αλγορίθμου θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Matlab καθώς και πλατφόρμα ανοικτού κώδικα).


12. «Σχεδιασμός και υλοποίηση βιο-εμπνευσμένων αλγορίθμων για εφαρμογές στη ρομποτική

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και η χρήση υπολογιστικών μοντέλων και αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση και τους βιολογικούς οργανισμούς ώστε να εφαρμοστούν σε γνωστά προβλήματα της ρομποτικής, όπως η χάραξη πορείας, η ανίχνευση χώρου, η ανίχνευση και η αποφυγή αντικειμένων από ένα αυτόνομο ρομπότ, ο έλεγχος ομάδων ρομπότ, κ.ο.κ. Για τη μοντελοποίηση και το σχεδιασμό των βιο-εμπνευσμένων προτεινόμενων μοντέλων θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα Matlab και ο ρομποτικός προσομοιωτής webot, αντίστοιχα καθώς και τα ρομπότ τύπου epuck στα οποία θα γίνει και υλοποίηση των προτεινόμενων μοντέλων.


Old Diploma Theses Topics (in greek)

Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.


1. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου εργαλείου προσομοίωσης νάνο-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε αρχιτεκτονική cross-bar, βασισμένων σε memristors (memory resistors).»

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Στάθη Δημήτριο.


2. «Σχεδιασμός και προσομοίωση νάνο-ηλεκτρονικών λογικών κυκλωμάτων και αρχιτεκτονικών βασισμένων σε memristors (memory resistors) με έμφαση στην ολοκλήρωση.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Μπάτσο Αθανάσιο.


3. «Μελέτη και σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη χρήση Κβαντικών Κυψελιδωτών Αυτομάτων.»

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Λιώλη Ορέστη.


4. «Εντοπισμός ατόμων με τη χρήση GPS και ασυρμάτων δικτύων σε εσωτερικούς χώρους»

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Καρταλίδη Νικόλαο.


5. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευφυούς ηλεκτρονικού συστήματος για την υποβοήθηση ατόμων σε περιπτώσεις καταστροφών.»

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Τσόρβα Δημήτριο.


6. «Μελέτη και ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για την προσομοίωση της κίνησης ενός έμβιου μικροοργανισμού.»

Η εργασία ανατέθηκε στην κα. Σανιδά Ιωάννα.


Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.


1. «Ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλούς εκκένωσης χώρων με τη χρήση της θεωρίας παιγνίων»

Η εργασία ανατέθηκε στην κα. Μητσοπούλου Μάρθα.


2. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού συστήματος για την φύλαξη χώρων με τη χρήση αυτόνομων ρομπότ.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Μποντζώρλο Τηλέμαχο.


3. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού συστήματος για την αποφυγή εμποδίων κατά την κίνηση πεζών.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Σπάρταλη Ελευθέριο.


4. «Επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων με τη χρήση ευφυών πρακτόρων (intelligent agents) και υλοποίηση σε υλικό»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Αρέστη-Χαρταμπίλα Σταύρο.


5. «Μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος για τη δημιουργία προσαρμοζόμενου οδικού δικτύου με τη χρήση μεθόδων εμπνευσμένων από τη φύση.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Νιζάμη Κωνσταντίνο.


6. «Καθοδήγηση και ομαδοποίηση πλήθους για την εκκένωση χώρων.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Μπαλάνη Ευάγγελο.


7. «Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον αυτοματοποιημένο σχεδιασμό σε ηλεκτρονικό κύκλωμα τεχνητών αποικιών πρακτόρων.»

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Παπάζογλου Χρήστο.


8. «Επίδραση του θορύβου στην μετάδοση πληροφορίας σε βιο-συστήματα

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Τσιώνο Γεώργιο.


9. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος για την εφαρμογή αλγορίθμου ελέγχου της γλυκόζης του αίματος.»

Η εργασία ανατέθηκε στον κ. Μουρτετζίκογλου Εμμανουήλ.


Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.


1. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου συστήματος για την προσομοίωση της κίνησης πλήθους εμπνευσμένου από βιολογικά ανάλογα παραδείγματα»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Βήχα Χρήστο.


2. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού συστήματος για τη μοντελοποίηση επιβίβασης επιβατών σε αεροσκάφη.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Γηιτσίδη Θεμιστοκλή.


3. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος για την εφαρμογή αλγορίθμου ελέγχου της γλυκόζης του αίματος.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Πάγκαλο Ηλία.


4. «Μελέτη και ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τη βέλτιστη χρήση ενζύμων κοπής στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων αλληλουχίας.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Χατζηδημητρίου Δημήτριο.


5. «Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμου στερεοσκοπικής όρασης για την ανίχνευση και την αποφυγή αντικειμένων από αυτόνομο ρομπότ σε πραγματικό χρόνο.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την κα. Καλογείτων Βασιλική.


6. «Μελέτη και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου υπολογιστικού συστήματος για την προσομοίωση της εξάπλωσης ιών στην κινητή τηλεφωνία.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Μιχαήλ Δημήτριο.


7. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος για την προσομοίωση νευρωνικών δικτύων με τη χρήση στοχαστικών κυψελιδωτών αυτομάτων.»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Κουκουβή Κωνσταντίνο.


8.«Ηλεκτρονικός σχεδιασμός και ανάπτυξη βιολογικά εμπνευσμένων αυτό-οργανούμενων συστημάτων»

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον κ. Ψαρρά Αναστάσιο.

preload preload preload